Modelle 

Gamba I   -  3/4 Bass, Mensur 105 cm, flacher oder gewölbter Boden

 

 

 

Gamba II  -  3/4 Bass , Mensur 105 - 106 cm, flacher oder gewölbter Boden

 

 

 

Solobass  3/4 -  4 oder 5 Saiter (hoch c) - gewölbter oder flacher Boden

 

 

 

5 Saiter Orchesterbass, 4/4  -  Mensur 106 cm  -  gewölbter oder flacher Boden

 

 

 

 

 

 

Travelbass, Mensur 105 cm, 4 - oder 5 Saiter, gewölbter oder flacher Boden, abnehmbarer Hals